الکترو پمپ شناور

پمپ شناور استیل با قطر بدنه "3

پمپ شناور پروانه برنزی با قطر بدنه "4