پمپ های کفکش SP-4 با دهانه خروجی "¼1

مخصوص پمپاژ آب صاف