تابلو کنترل تمام اتوماتیک هوشمند 

 (SP-MP1(220V

تابـلو کنتـرل تمام اتوماتیـک و هوشمند در ابـعاد کوچک با صفحه نمایشگر LCD ، طراحی برای پمـپ های تـکفاز (0.37kw – 2.2kw) به همراه خازن راه انداز (25µf – 80µf) کاربردی فوق العاده برای راه اندازی پمپهای  شناور تکفاز