دستگاه های تصفیه آب چند مرحله ای 

 

AQUA QUICK 03

دستگاه سه مرحله ای رسوب گیر و کلرگیر زیر سینکی 
دارای شیر مخصوص آب
دو عدد فیلتر کربنی 
یکعدد فیلترPP-FRN 1MICRON

 

ARO TRIPLEX

دستگاه پنج مرحله ای کلرگیر و رسوب گیر زیر سینکی
دارای سه فیلتر کربنی و یک میکرون و پنج میکرون
دارای شیر مخصوص آب و منبع تحت فشار ممبران دار50GPD

 

ARO TRIPLEX PLUS

دستگاه پنج مرحله ای کلرگیر و رسوب گیر زیر سینکی
دارای شیر مخصوص آب و منبع تحت فشار-ممبران دار
دارای سه فیلتر کربنی و یک میکرون و پنج میکرون
به همراه پمپ مخصوص آب

ARO DIRECT OS

دستگاه تصفیه آب رسوب گیر و کلرگیر بالای سینکی
دارای پمپ مخصوص آب
دو فیلتر یک میکرون و ده میکرون